OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Prodávající: WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

Sídlo: Vlastislavova 152/4, Praha 4

IČO: 24231509

DIČ: CZ24231509

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 1003

(dále jen „prodávající“)

 

Bankovní spojení: 255403936/0300

e-mail: 
telefonní kontakt: +420 222 269 841

 

I. Obecná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží z internetových stránek prodávajícího www.women-for-women.cz a upravují vzájemný vztah mezi prodávajícím a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Prodávající dodá zboží kupujícímu na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s občanským zákoníkem a těmito obchodními podmínkami.

3. Prodávající v dobré víře předpokládá, že kupující provedl výběr zboží a jeho množství o své svobodné vůli a průměrných uživatelských znalostí o příslušném zboží, což potvrdil zasláním objednávky.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka zboží, vytvořená na internetových stránkách prodávajícího www.women-for-women.cz je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat veškeré předepsané údaje obsažené v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl. Odesláním objednávky je ze strany kupujícího závazně učiněna nabídka na uzavření kupní smlouvy.

2. V případě, že kupující neuvede veškeré předepsané údaje v objednávkovém formuláři nebo je zadá ve špatném tvaru, ale uvede v objednávce nezbytné identifikační údaje, kterými jsou jméno a příjmení, bydliště, kontaktní email nebo telefon, jedná se rovněž o závaznou nabídku na uzavření kupní smlouvy, kdy zbývající údaje budou následně kupujícím doplněny.

3. Objednávky učiněné v rozporu s těmito obchodními podmínkami nejsou nabídkou kupujícího na uzavření kupní smlouvy.

4. Prodávající po ověření dostupnosti objednaného zboží a dalších skutečností nezbytných pro zajištění dodávky, obvykle do dvou (2) pracovních dnů po obdržení objednávky, zašle kupujícímu na kupujícím sdělenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky jako akceptaci návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. Doručením potvrzení objednávky ze strany prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). V případech uvedených v čl. II. odst. 2 těchto obchodních podmínek se potvrzení objednávky ze strany prodávajícího stává účinným až po doplnění veškerých předepsaných údajů objednávkového formuláře ze strany kupujícího.

3. Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku, zejména za účelem doplnění některých údajů, ověřit u kupujícího (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) a požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

4. Až do odeslání potvrzení o přijetí objednávky kupujícímu je prodávající oprávněn objednávku odmítnout nebo nesplnit, zejména pokud objednané zboží není momentálně dostupné, pokud se prodávající domnívá, že by plněním mohl poškodit své dobré jméno, nebo má jakékoliv pochybnosti o kupujícím a jeho schopnosti splnit své závazky vůči prodávajícímu (zejména z důvodu odmítnutí převzetí některé dřívější objednávky, existence závazků po lhůtě splatnosti vůči prodávajícímu, insolvenčního řízení kupujícího atd.). Prodávající si též vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku zboží na internetových stránkách prodávajícího; o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen kupní smlouvu uzavřít. V případě, že kupující provede úhradu kupní ceny zboží a prodávající následně kupujícímu sdělí, že objednávku odmítá nebo jí není schopen splnit, vrátí prodávající kupujícímu bezodkladně uhrazenou kupní cenu.

5. V případě, že prodávající neodešle kupujícímu na jeho emailovou adresu potvrzení o přijetí objednávky do 3 (tří) pracovních dnů, má kupující právo zrušit svoji objednávku. V případě zrušení objednávky kupujícím po uhrazení kupní ceny vrátí prodávající kupujícímu bezodkladně uhrazenou kupní cenu.

6. Jakákoliv změna kupní smlouvy vyžaduje písemnou formu, a to alespoň v elektronické podobě učiněné za použití prostředků komunikace na dálku.

7. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována elektronicky za účelem jejího řádného splnění a není veřejně přístupná. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření kupní smlouvy vyplývají z procesu objednávání na internetových stránkách prodávajícího www.women-for-women.cz a z těchto obchodních podmínek.

 

III. Dodací podmínky, termín dodání

1. Místem plnění je vždy místo dodání zboží, jak je toto místo uvedeno kupujícím v objednávce. Osobní odběr u prodávajícího není možný.

2. Dopravu zboží zajišťuje prodávající na adresu sdělenou kupujícím a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží hradí kupující a tyto náklady se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Aktuální cena dopravy je vždy uvedena v objednávkovém formuláři. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí kupující sám při vytváření objednávky.

3. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě uvedené v potvrzení o přijetí objednávky. Pokud má prodávající objednané zboží na skladě, činí dodací lhůta do místa plnění určeného kupujícím obvykle až 3 pracovní dny po potvrzení přijetí objednávky, a to podle zvoleného místa a způsobu předání zboží. V některých případech může prodávající prodloužit dodací lhůtu, o čemž kupujícího bez zbytečného odkladu informuje. V případě, že by dodací lhůta měla být delší než 10 (deset) pracovních dnů, má kupující právo zrušit svoji objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě zrušení objednávky kupujícím po uhrazení kupní ceny vrátí prodávající kupujícímu bezodkladně uhrazenou kupní cenu.

4. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad, který je zároveň dodacím listem, návod na používání výrobku v českém jazyce, vyžaduje-li to příslušný předpis.

5. Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat stav zásilky. V případě, že je obal zásilky poškozený nebo jsou zřejmé jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozeno i samotné zboží, je kupující povinen zásilku nepřevzít a je povinen sepsat zápis o poškození zásilky s dopravcem zboží. Sepsaný zápis o poškození zásilky usnadní řešení případné reklamace. Podepsáním přepravního listu dopravci zboží kupující potvrzuje převzetí zboží a to, že zásilka není nijak poškozená.

6. Kupující je povinen poškození zboží při přepravě, které nebylo zjevné před otevřením zásilky, oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Nevyrozumí-li kupující prodávajícího o poškození zboží nejpozději do 10 dnů od otevření zásilky, má se za to, že zboží při převzetí kupujícím bylo nepoškozené.

7. Kupující souhlasí s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem je dopravce za účelem ochrany před podvodným jednáním při zneužití odcizených platebních karet a za účelem ochrany práv vlastníka platební karty oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala.

 

IV. Kupní cena, platební podmínky

1. Kupní cena je u příslušného zboží uvedena na internetových stránkách prodávajícího www.women-for-women.cz a je platná k okamžiku odeslání objednávky, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále v těchto obchodních podmínkách kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Kupní cena je vždy uvedena včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

2. Kupní cena zboží bude kupujícím uhrazena některým ze způsobů zvoleným kupujícím v objednávkovém formuláři. Bude-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem, je kupující povinen zaplatit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, který obdrží od prodávajícího v potvrzení o přijetí objednávky; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3. Kupující může zboží převzít až po uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak.

 

V. Ochrana osobních dat

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující poskytuje svoje osobní údaje dobrovolně.

2. Kupující odesláním objednávky souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, v případě nákupu právnickou osobou pak název, sídlo a identifikační číslo.

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

5. Osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi prodávajícího a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo činností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

7. Kupující má jako subjekt údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, má právo požádat písemně prodávajícího o ukončení zpracování a výmaz osobních údajů vyjma údajů nezbytně nutných ke splnění kupní smlouvy. Kupující má dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a v případě porušení svých práv požadovat odpovídající nápravu dle § 11 a 21 zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

8. Pokud má kupující zájem opravit své osobní údaje, může jej o to požádat elektronicky na emailové adrese info@w4w.cz.

9. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítači.

 

VI. Odpovědnost za vady

1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady zboží v zákonných lhůtách. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující zboží převzal, mělo zboží vlastnosti, které mohl kupující očekávat s ohledem na povahu zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

3. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad nebo jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu.

5. Práva z vad zboží kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil, zejména pokud je zboží mechanicky poškozené.

6. Prodávající v případě uplatnění vady zboží vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel vadu uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující-spotřebitel požaduje. Prodávající následně na potvrzení připojí údaje o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, nebo elektronicky na adrese info@w4w.cz.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupní smlouva uzavřená podle těchto obchodních podmínek je vždy uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, kupující–spotřebitel tak má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být v uvedené lhůtě odesláno prodávajícímu písemně na adresu Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, nebo elektronicky na emailové adrese ; odstoupení od kupní smlouvy učiněné elektronicky je účinné pouze v případě, že je učiněno z emailové adresy, sdělené kupujícím pro účely uzavření kupní smlouvy.

2. Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen zboží nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od kupní smlouvy odeslat prodávajícímu na adresu Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4. Kupující nese své přímé náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.

3. V případě porušení povinností prodávajícího nebo kupujícího z kupní smlouvy jsou obě strany oprávněny odstoupit od kupní smlouvy dle platných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží, které bude jevit známky opotřebení, znečištění nebo jakéhokoliv poškození, má prodávající nárok na úhradu bezdůvodného obohacení vzniklého na straně kupujícího, příp. náhradu škody vzniklou tím prodávajícímu. Tuto svoji pohledávku je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny zboží.

5. V případě platného odstoupení od kupní smlouvy si smluvní strany vrátí vše, co si před odstoupením od smlouvy vzájemně plnily.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky platí a aplikují se na konkrétní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vždy ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího www.women-for-women.cz v den odeslání objednávky prodávajícímu, není-li mezi oběma stranami písemně dohodnuto jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Aktuální znění platných obchodních podmínek zveřejňuje prodávající na internetových stránkách www.women-for-women.cz.

3. Uzavřením kupní smlouvy kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se se zněním těchto obchodních podmínek seznámil. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, použije se namísto neplatných ustanovení takové ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je zejména Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: , www.adr.coi.cz.

6. Aktuální a platné znění těchto obchodních podmínek je zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.women-for-women.cz a je tak umožněna jejich archivace a další reprodukce kupujícím.

 

Toto znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.2.2017.

 

 

womenforwomen > Podpořte nás > Náramek rodiny > OBCHODNÍ PODMÍNKY
Loading...

Náramek rodiny

Loading...

Náramek rodiny

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI