XVII. mezinárodní kongres AIFREF - Kvalita života dnešního dítěte

22.5.2017

Kongres pod názvem „ Kvalita života dnešního dítěte“ nabízí mnoho témat k aktuálnímu zamyšlení, a protože nás přístup k tomuto tématu není lhostejný, byli jsme i my ve dnech 18. - 20. května součástí.

Kongres probíhal pod záštitou katedry psychologie FF UK, ČMPS a UPA ČR.

Ze studií bylo prokázáno, že existuje 7 důležitých kategorií (v sestupném pořadí): spolupráce mezi školou a rodinou, případně mezi školou, rodinou a společností, podpora rodičovství, vliv výchovného stylu rodičů / charakteristik rodiny, výzkumy zaměřené na dítě, vzdělávání odborníků, současná společenská problematika a způsoby působení na děti. Je třeba zdůraznit zajímavé zjištění, většina z těchto vyjmenovaných kategorií, je součástí naší činnosti a my se je snažíme díky naším programům podpořit a rozvíjet.aifref.jpg

KVALITA ŽIVOTA DNEŠNÍHO DÍTĚTE

 

 1. Dítě v současných rodinných vztazích:
  • Socioemocionální a kognitivní vývoj dítěte s důrazem na řeč v měnící se rodině (vývoj výchovných přístupů, změny v naplňování rodičovských rolí, nové role rodičů a prarodičů, změny v mezigeneračním předávání a komunikaci).
  • Vývoj dítěte v nestabilním rodinném prostředí : dopad rozvodu a porozvodových životních podmínek na dítě, porozvodová péče a výchova, dynamika znovusložených rodin.
 2. Dítě a proměny výchovných institucí:
  • Dítě v měnících se předškolních institucích, v základní škole s aktuálními výchovnými a pedagogickými cíli, pod vlivem současných médií s jejich novou rolí a vlivem, nové výchovné a vzdělávací přístupy.
  • Poruchy učení, problematické chování (agresivita, šikana, vydírání).
  • Možné formy součinnosti v rámci výchovného působení (škola, rodina, společnost, internet), Výchovná centra (Cités de l’éducation), vztah dítěte k prostředí ve kterém žije, odolnost dítěte vůči působení velkoměsta, dítě ve městě a kvalita trávení volného času, sociální prevence (prostřednictvím sportu, hudby, výchovy k rozvoji estetického cítění…).
 3. Dítě v ohrožení:
  • Dítě ohrožené v základních výchovných a vývojových potřebách, zneužívané a týrané dítě, dítě v náhradních formách péče.
  • Dítě a jeho současné problémy : závislost na drogách, poruchy příjmu potravy (obezita, anorexie), problémy v sociálních vztazích.
  • Závislost dítěte na neživých médiích, především na hrách, jeho život ve virtuálním světě a těžkosti s odlišením reálného a virtuálního.
 4. Dítě a jeho kulturní a ekologické prostředí:
  • Kulturní a interkulturní vztahy v rámci nových médií, interkulturní prolínání nových výchovných vlivů, smíšená manželství a jejich výchovné přístupy, bilingvní děti a jejich řečový vývoj, interkulturalita a její vliv na dítě a jeho vývoj.
  • Děti rodičů migrantů, marginalizovaná etnika, nezaměstnaní rodiče a jejich děti, multikulturní skupiny a výchova dítěte.
  • Výchova « pro život », vztah dítěte k přírodě a ekologické dimenze tohoto vztahu, přímý pobyt dítěte v přírodě, vztah dítěte ke zvířatům, kvalita výživy dítěte a jeho konkrétní podoby doma i mimo domov, výchova ke zdravému životnímu stylu.
womenforwomen > O nás > Aktuality > XVII. mezinárodní kongres AIFREF - Kvalita života dnešního dítěte

 

Připojte se k nám
Zadejte svůj e-mail - budeme Vám posílat náš Zpravodaj

NAŠI PARTNEŘI